ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
 - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
 - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology