ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
 - สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ.2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology