ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานอบต.ประจําปี 2564
 - อบต.สำโรง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - ประกาศแนวทางปฏิบัติงานตามประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี 2565
 - กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2565
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology