ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
 - การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 - มาตรการการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 - มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology