ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
แผนป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำ 2562
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 - ประกาศ เรื่องแผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564))
 -  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570
 - รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology