ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
คู่มือการให้บริการ(สำหรับประชาชน)
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 -  คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - คู่มือการชำระภาษีป้าย
 - คู่มือประชาชน การยื่นคำขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - คู่มือบริการประชาชน ขอรับความช่วยเหลือ อบต.สำโรง
 - คู่มือการให้บริการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 - คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology