ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
สถิติการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือน (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการการจัดเก็บภาษีป้าย(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 -  สถิติการให้บริการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหาร(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการการขออนุญาตจัดตั้งตลาด(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ ฯ(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการให้บริกาขออนุญาตประกอบการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564
 - สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๓
 - ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 - สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 - สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี 2565
 - ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก
 - สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2566
 - ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology