ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หัวข้อดาวน์โหลด
 -  การประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70
 - เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานอบต.ประจําปี 2564
 - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
 - องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร ประจำปี 2563
 - การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมประเภทภายนอกองค์กร ประจำปี 2563
 - โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564
 - องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2565
 - กิจกรรมการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology