ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
ประกาศผลผู้ชนะ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร (กองคลัง)
 - ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร (กองช่าง)
 - ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
 - ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงาน
 - ประกาศผุ้ชนะราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมฝั่งคลองภายในพื้นที่ตำบลสำโรง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสาธงชาติ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแรงงานต่อเติมหลังคาห้องเก็บของกองช่างและชั้นเก็บของที่ทำการ อบต.สำโรง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างงานต่อเติมหลังคาห้องเก็บของกองช่างและชั้นเก็บของที่ทำการ อบต.สำโรง
 - ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมแวมรถพยาบาลฉุกเฉิน
 - ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริมนม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology