หัวข้อ
วันที่
     ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่ว... 01-06-2021
     ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการออกฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลสำโรง 01-06-2021
     โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์การล้างมือให้สะอาด ต้านโควิด-19 22-04-2021
     ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำ... 07-04-2021
     ประกาศเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจ... 11-02-2021
     ประกาศเรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 11-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 08-01-2021
     ประกาศเรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 08-01-2021
     แจ้งเลื่อนการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 23-12-2020
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26-08-2020
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 21-08-2020
     บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 14-08-2020
     รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2562 14-08-2020
     ประกาศเรื่องการรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้บริหาร) 17-07-2020
     ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 29-06-2020
     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 29-05-2020
     ประกวดราคาจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะแบก-ที่สาธารณะหนองตะโก 20-03-2020
     ประกวดราคาจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโกรกละลาย-บ้านหนองประดู่ 20-03-2020
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 07-02-2020
     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 07-02-2020
     ประกาศเรื่องกำหยดพื้นมราควบคุมเหตุรำคาญ 03-02-2020
     ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 27-01-2020
     องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จัดงานพิธีรับพระราชทานฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง... 17-12-2019
     โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 17-12-2019
     การจัดกิจกรรมรับซื้อขยะของเก่าของชุมชนแปลงขยะเป็นทุน ประจำเดือนพฤศจิกายน 17-12-2019
     องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อออกสำรวจที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ภบท.5,สปก.สค.1) วั... 17-12-2019
     งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 30-10-2019
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25-10-2019
     รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 15-10-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒ 27-09-2019
     รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สำโรง ประจำเดือนกันยายน 2562 04-09-2019
     ประกาศโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง"> 08-08-2019
     ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 07-08-2019
     รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สำโรง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 01-08-2019
     รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สำโรง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 02-07-2019
     ประกาศข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 01-03-2019
     การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03-01-2019
     การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03-01-2019
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประกาศ 2561 20-11-2018
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 14-11-2018
     รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน 14-11-2018
     ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2561 14-11-2018
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 14-11-2018
     แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561 14-11-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 13-11-2018
     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 13-11-2018
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำเดือน 13-11-2018
     ประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 13-11-2018
     การมีส่วนร่วมของผู้บริหารนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 13-11-2018
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 13-11-2018
     เจตจำนงในการบริหารงาน 13-11-2018
     การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี2561 13-11-2018
     ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน พฤศจิ... 06-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 04-04-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโคกขุ... 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จั... 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง งานติดตั้งระบบส่งน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ... 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง อำเ... 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชั... 13-03-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีต บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง อำเภ... 20-02-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง อำเภอปักธง... 20-02-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรง อำเภอ... 20-02-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03-02-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02-02-2018
     คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. 30-12-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ท... 17-10-2017
     คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติมรการให้บริการประชาชน 02-10-2017
     ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5 ต.สำโรง อ.ปักธงชั... 19-09-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบล... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกละลาย หมู... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอปัก... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบล... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก หมู่... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะค่า หมู่ที่ ... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนละคร หมู่ท... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทราย หมู่ที... 17-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบ... 26-07-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านข... 26-07-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิ... 26-07-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างกำแพงดิน บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลส... 24-04-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 1) บ้านโพนท... 18-04-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก หมู... 18-04-2017
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 03-04-2017
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 01-03-2017
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 01-02-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ... 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินขนาด 1.50x57.50 เมตร บ้านตูม หมู่ที... 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านตูม หมู่ที่ 8 ตำ... 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลสำโรงโดยการปรับเกรด ตำบลสำโ... 23-11-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หม... 19-10-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู... 19-10-2016
     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 18-10-2016
     แผนจัดหาพัสดุ อบต.สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2560 13-10-2016
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 13-10-2016
     รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง ประจำปี พ.ศ. 2559 13-10-2016
     คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 02-10-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 09-09-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพ์ตำแน่งว่างเพื่อรับโอน(ย้าย) พนักงานท้องถิ่น 23-08-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทรายใต้ หม... 22-08-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง ... 22-08-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้... 22-08-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่ว... 22-08-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ขนาด 1.50 x 62.50 ม. บ้านตูม หมู่ที่ ... 22-08-2016
     ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 20-07-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการขุดลอกสระประปาบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง ... 24-06-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9 ตำบลสำโ... 29-04-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการเจาะน้ำบาดาล บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเ... 25-04-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 01-04-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช.โครงารเจาะน้ำบาดาล บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภ... 25-03-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู... 11-03-2016
     เรื่องการกำหนดโครงสร้างราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 03-03-2016
     เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 03-03-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 01-03-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโร... 25-02-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนดิินพร้อมลงหินคลุก บ้านโกรกละลาย หม... 25-02-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 01-02-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะค่า หมู่ที่ ... 25-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนละคร หมู่ท... 25-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทราย หมู่ท... 25-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ หม... 25-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 04-01-2016
     แผนจัดหาพัสดุ อบต.สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 13-10-2015
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 13-10-2015
     รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2558 13-10-2015
     รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2558 13-10-2015
     คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 01-10-2015
     คู่มือการให้บริการประชาชน 20-07-2015
     คู่มือประชาชน 20-07-2015
     ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี 14-01-2015
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2558 30-10-2014
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2558 30-10-2014
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 21-05-2014
     โครงการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน 28-02-2014
     แจ้งแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครั้งที่ 1/2557 28-02-2014
     กำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 28-02-2014
     ประกาศการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่และการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน 24-02-2014
     ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 24-02-2014
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและป้องกันโรคพิษสุนิขบ้า 14-02-2014
     โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 13-02-2014
     รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 13-02-2014
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2557 30-10-2013
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 21-05-2013
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 21-05-2012
     บริการขอความอนุเคราะห์ 15-05-2012
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 21-12-2011
     ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และความคิดเห็น 25-11-2011

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th, saraban@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology