รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
 
 
- -
ประธานสภา อบต.
 
- -
รองประธานสภา อบต.
 
- -
เลขานุการสภา อบต.

 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 
- -
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th, saraban@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology