รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
 - การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 - นโยบายคุณธรรมและโปร่งใส
 - มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 - มาตรการการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 - มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th, saraban@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology