รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
งานกิจการสภา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 - กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 - กำหนดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 - กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th, saraban@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology